PRIVACY POLICY BHGL VZW

BHGL VZW verwerkt persoonsgegevens zoals aangegeven in deze privacyverklaring. BHGL VZW hecht veel belang aan de bescherming van de door haar verwerkte persoonsgegevens, en neemt dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan .

Deze privacyverklaring bevat informatie omtrent de wijze waarop BHGL VZW gebeurlijk persoonsgegevens verwerkt, en hoe BHGL VZW deze gegevens beschermt.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (hierna de Verordening).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.bhgl.be,  alsmede de diensten en/of producten die BHGL VZW d.m.v. deze of andere kanalen aanbiedt, en op alle personen die daarvan gebruikmaken.

BHGL VZW ALS VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

BHGL VZW kan persoonsgegevens van bezoekers van zijn website www.bhgl.be verzamelen en verwerken.

Gebruik van cookies

Wanneer u de website www.bhgl.be bezoekt, kunnen wij gebruik maken van cookies en soortgelijke technologieën (zoals pixels, webbakens en lokale opslag) om informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen en u een bepaalde functionaliteit aan te bieden.

Uw internetbrowser laat u toe dat het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

BHGL VZW ALS VERWERKER

In het kader van haar activiteiten treedt BHGL VZW gebeurlijk op als verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van de Klant. In voorkomend geval bepaalt de Klant het doel en de middelen van de verwerking, en is de Klant de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in de zin van de Verordening. BHGL VZW is in dat geval louter een verwerker in de zin van de Verordening. BHGL VZW staat t.a.v. de betrokkenen niet in voor de rechtmatigheid van de verwerking van hun persoonsgegevens.

BHGL VZW zal geen andere verwerkingsactiviteiten verrichten met de verzamelde persoonsgegevens dan deze die strikt noodzakelijk zijn om voormelde doeleinden te bereiken.

Welke gegevens BHGL VZW concreet verwerkt, is afhankelijk van de diensten en/of producten waarop de Klant een beroep doet:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst, waarvoor de Klant op BHGL VZW een beroep doet.

De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor BHGL VZW om haar contractuele verplichtingen te kunnen vervullen ten aanzien van de Klant, en in het kader van de gerechtvaardigde belangen van BHGL VZW en de Klant.

BHGL VZW zal geen persoonsgegevens verzamelen via andere bronnen dan rechtstreeks van de Gebruiker, en zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Het is mogelijk dat BHGL VZW voor bepaalde specifieke overeenkomsten een beroep doet op derden, die de gegevens van de Klant verwerken, zodat deze derde de dienst in kwestie kan verlenen. In de verwerkingsovereenkomst met de derde partij worden de nodige waarborgen voorzien zodat de zijn persoonsgegevensgevens worden beschermd.

BHGL VZW kan ook verplicht zijn om gegevens over de Klant door te geven. Dat is met name het geval wanneer BHGL VZW hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij BHGL VZW gegevens opvragen. In dat geval gaan BHGL VZW na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan. Het meedelen van uw persoonsgegevens wordt steeds beperkt in de mate van het mogelijke.

In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebben de gebruikers het recht om – middels schriftelijk verzoek en bewijs van identiteit – kosteloos inzage, verbetering, beperking van de verwerking, of wissing van hun persoonsgegevens te vragen, hun persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen, en bezwaar te maken tegen de verwerking.

BHGL VZW kan en zal niet ingaan op vragen met betrekking tot persoonsgegevens waarvan BHGL VZW niet de verwerkingsverantwoordelijke is.

BEVEILIGING PEROONSGEGEVENS 

BHGL VZW  treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

BHGL VZW waarborgt, voor zover dit technisch mogelijk is, de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens, door het gebruik van beveiligingstechnologieën en – technieken. Activiteiten met betrekking tot persoonsgegevens worden vastgelegd in logbestanden. Hetzelfde geldt voor andere relevante gebeurtenissen, zoals pogingen om ongeautoriseerd toegang te krijgen tot persoonsgegevens en verstoringen die kunnen leiden tot wijziging of verlies van persoonsgegevens.

BHGL VZW zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in (een) datacenter(s) binnen België.

BHGL VZW  kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens, als gevolg van het onzorgvuldig omspringen door de gebruiker of de Klant met logins en/of paswoorden.

KLACHTEN

U heeft steeds het recht zich voor klachten met betrekking de verwerking van uw persoonsgegevens te wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be – drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

MEER INFORMATIE

Voor meer informatie of voor vragen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door BHGL VZW  kan u ons steeds contacteren per e-mail op info@bhgl.be of telefonisch op nummer +32 497 34 31 61.

BHGL VZW  met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare – Schuwe Maandagstraat 15, met ondernemingsnummer  0769.383.610.